THE NEOTROPE ENTERPRISE/NEOTROPISKA INSTITUTIONEN

 

NEOTROPISKA INSTITUTIONEN är en ideell sammanslutning bildad 1977.
1996 bytte verksamheten namn till THE NEOTROPE ENTERPRISE.
Föreningens syfte och verksamhetsområde framgår av dess (1977) konstituerande stadgars två första paragrafer:

”§ 1. NEOTROPISKA INSTITUTIONEN, vars presidium har sitt säte i Lund, är en sammanslutning av kulturarbetare och har till uppgift att verka för främjandet av gemensamma intressen samt genom samverkan skapa förutsättningar för en, på det NEOTROPISKA MANIFESTET grundad, aktivisering av kulturlivet.

§ 2. Medlem av NEOTROPISKA INSTITUTIONEN, i nedanstående fortsättningsvis kallad NI, kan bliva dels den som ägnar väsentlig tid åt konstnärlig verksamhet eller annat kulturarbete samt inom ramen för detta framträtt offentligt eller dels också undantagsvis annan, som genom verksamhet inom NI avsevärt kan gagna dess syften.”

(Vad som förstås med det ”Neotropiska manifestet”: se nedan sista stycket.)

 

Neotropiska Institutionen bildades för gemensam verksamhet kring dess överordnade konstideologiska mål, men också för att stödja och hävda föreningsmedlemmarnas individuella intressen vid/och samarbete med producenter och motsvarande för genomförandet av NI-projekt av olika slag. Vid tiden för bildandet gällde detta dels ett gemensamt större offentligt NI-projekt dels ett utvidgat samarbete med produktionsgruppen The Art Factory, Lund.

Neotropiska Institutionens medlemmar (liksom The Art Factory´s) har under de därefter följande åren genomfört en rad, såväl privat/personliga som offentliga, nationella och internationella manifestationer (även då dessa inte direkt har haft Institutionens omnämnande tydliggjorda i sammanhangen kan spåren av det Neotropiska manifestet likväl uppfattas); förbindelser och personliga kontakter upprätthålls, i en del fall huvudsakligast via Internet.

Neotropiska Institutionens ursprungliga verksamhet var vilande under ett antal år (tidigare medlemmars aktiviteter hade expanderat och förgrenat sig till olika delar av världen och till olika former och riktningar). En ny tid, nya media och nya tillskott krävde ny verksamhet - Neotropiska Institutionen reaktiverades då enligt följande:

1996, inför aktiverandet av verksamheten på Internet, översattes det svenska namnet NEOTROPISKA INSTITUTIONEN till det mer aktuellt adekvata engelska: THE NEOTROPE ENTERPRISE.

Dess verksamhetsområde omformulerades då också genom att det gavs en kortfattad mer tidsenlig språkdräkt:
Utställnings- och publiceringsverksamhet, litterär verksamhet, förlagsverksamhet, utgivning av periodisk skrift, kommunikation, information och utbildning, producera och arrangera utställningar av konst, konstformer och strukturer inom området konstnärligt uttryck; konstagentur (ombudsmannaskap) och Art-management.

 

Sedan 1997 är The Neotrope Enterprise huvudsakligen verksamt
på Internet som ett personligt projekt (delvis via fleras medverkan) genom utgivning av den periodiska tidskriften ROOKE TIME.
INTERNET: www.rooketime.se

Under rubriken BENGT ROOKE, länken: Neotropiska Institutionen, redogörs för projektets initiation och inledande historik, och under rubriken MYCROFT: The Mycroft Conclusion, kapitlet Det Neotropiska Företaget, föreligger en utvidgad förklarande text avsedd att förtydliga det intellektuella perspektivet beträffande DET NEOTROPISKA MANIFESTET – det är på detta som verksamheten för THE NEOTROPE ENTERPRISE både ursprungligen och alltfort har sitt fundament.

[Rooke Time Index] [Rooke Time Home Page]